cialis 5 mg pris

Offentliga kommentarer för ättiksyraetenylester

Sammanfattning av offentliga kommentarer mottagen på canadisk regering Utkast till granskningsrapport om vinylacetat (CAS-nr 108 05 4) (PDF Version 95 KB)

Formella kommentarer som gjordes under den 60 dagars offentliga kommentarperioden som ägde rum från 17 maj 2008 till 16 juli 2008 på utkastet till screeningsbedömningsrapport om vinylacetatmonomer, cialis 5 mg ett ämne som ingår i sats 2 av ämnen som ska behandlas som en del av kemikalierna Förvaltningsplanutmaning enligt den kanadensiska miljöskyddslagen 1999 (CEPA 1999), tillhandahölls av Vinylacetat- och Emulsionspolymersråd, Celanese Int. Inc., DOW, DuPont, Wacker-polymerer, NACAN Products Ltd., Helmitin Inc., ASMAC, Home Hardware, Evalca, Halltech Inc., ASC, IfADo Leibniz Research Center, Lyondell, Roberts / QEP Canada Ltd., Henkel Corporation, AVON , National Paint and Coating Association, Benjamin Moore, AkzoNobel, Ashland Canada Corp. Dural, Franklin International, SOCMA, MEDEC, Hexion, CEFIC, Räckvidd för oblekt, kanadensisk miljölagsförening + Kemisk känslighet Manitoba.

International Human exposure and effects of human healthData collectionUsesFood and consumer productsMonitoring and researchSummary tableTopicCommentResponseVikt av bevis och försiktighetsprincipen Flera offentliga kommentarer mottogs avseende den tidigare slutsatsen i utkastet till screeningsbedömning att vinylacetat anses vara giftigt enligt avsnitt 64 ci CEPA. Medan vissa inlämnare stöder detta tillvägagångssätt, cialis 5 mg pris hävdade andra att utkastet till undersökningsbedömningsbedömning hade varit alltför försiktighetsåtgärd och ansåg inte vikten av bevis på nya toxikologiska data. Utarbetandet av utkastet till screeningbedömning var utkastet till EU: s riskbedömningsrapport (EU RAR) för vinylacetat ofullständigt. Externa granskare av vinylacetatutkastningsundersökningsbedömningen ombads om de anser att analysmetoden, som presenterades i det oavslutade utkastet till EU-RAR, är tillräckligt utvecklat och majoriteten inte gjorde det. den offentliga kommentarperioden, undersökte regeringen nya toxicologiska data som bekräftade analysmetoden i utkastet till EU RAR. Detta ledde regeringen att dra slutsatsen att bevisen stöder ett sätt att agera för vinylacetat som innebär en tröskel för exponering för inducering av cancer via inhalationsvägen, den relevanta exponeringsvägen för människor. användning av försiktighetsåtgärder och bevisvikten i detta beslut diskuterades med utmaningsrådgivande panel som stödde regeringens synsätt.

På grundval av detta ansågs exponeringsmarginalen mellan potentiella hälsoeffekter och exponering för den allmänna befolkningen från inandning och konsumentprodukter vara tillräckligt skyddande för kanadensare. Därför drog den slutliga screeningsbedömningen slutsatsen att vinylacetat inte var ’giftigt’ enligt avsnitt 64 (c) i CEPA. Canadas regering ansvarar för att bestämma de hälsoeffekter och exponeringar som är mest relevanta för överväganden i en kanadensisk screeningsbedömning. cialis pris Vid behov för riskhantering kan de utvecklas vid ett senare tillfälle. minuters timmar) kan det vara lämpligare att använda effektnivåer från akuta toxicitetsstudier. Även när relevanta studier på människor är tillgängliga har detta i allmänhet företräde framför djurdata. Därför används de akuta mänskliga irritationsdata från Smyth Carpenter (1973) i den slutliga screeningsbedömningen för att beräkna MOE för akut inhalationsexponering för konsumentprodukter. Ett alternativt kort sikt LO (A) ECof 2100 mg / m3 (600 ppm) baserat på nasala histopatologiska förändringar från en kortvarig studie på råtta (Bogdanffy et al. Det är speciellt noterat att verkliga incidensdata för de kliniska effekterna av andningsbehov och hunched hållning lämnades inte i denna studie och resultaten rapporterades endast kvalitativt. 1994a). Värdet på 150 ppm från Owen 1979a har dock identifierats av EU RAR (2008) som LO (A) EC för denna studie baserat på luftvägs lokala effekter. cialis5mgpris Vidare har även de irriterande egenskaperna hos vinylacetat visats efter akuta exponeringar hos djur (Dudek et al., 1996) och hos människor (Smyth Carpenter 1973).

På grundval av detta har värdet av 528 mg / m3 (150 ppm) bibehållits i den slutliga screeningsbedömningen som en konservativ nedre ände inom ett område av kortvarig inandning LO (A) ECs. Övre änden i detta intervall baseras på värdet 2110 mg / m3 (600 ppm) från studien av (Bogdanffy et al. 1997) enligt rekommendationerna i de offentliga kommentarerna. Det bör noteras att jämförelsen av detta intervall av kortvarig inhalationLO (A) EC med exponering för konsumentprodukter gav MOE (exponeringsmarginaler) på 3500 14000 som anses vara tillräckligt stora för att ta hänsyn till osäkerheter i exponerings- och effektdatabaser. http://www.cialis5mgpris.se Ytterligare begränsningar för Owen (1979a) studie har lagts till i den slutliga screeningsbedömningen. (1986). De offentliga kommentarerna citerade flera begränsningar för denna studie och rekommenderade ett alternativt kroniskt LO (A) ECof 704 mg / m3 (200 ppm) baserat på en studie hos möss och råttor (Bogdanffy et al. (1986) som en lägre ände av intervallet av kronisk inandning LO (A) ECs baseras huvudsakligen på resultaten som rapporterats i vikten av bevisutvärdering från IARC (1995) medan flera av begränsningarna för denna studie liknar de från de offentliga kommentarerna noterades tidigare i utkastet till screeningbedömning . Men som en utvärdering av SCOEL (2005) diskonterades Czajkowska et al. -studien på grund av dålig dokumentation, och eftersom studien inte har citerats i senare bedömningar av vinylacetat (EU RAR 2008, US EPA 2006b) beaktas inte längre i slutlig screeningsbedömning.

Cialis 5 Mg Pris
Cialis 5 Mg Pris

Den kroniska inandningen LO (A) ECof 704 mg / m3 (200 ppm) baserat på studien av Bogdanffy et al. (1994a) rekommenderades i de offentliga kommentarerna och ingick tidigare i utkastet till screeningsbedömning som en övre ände inom ett intervall av kronisk inhalation LO (A) ECs. För den slutliga screeningsbedömningen användes både NO (A) EC (176 mg / m3, 50 ppm) och LO (A) EC (704 mg / m3, 200 ppm) från Bogdanffy et al. (1994a) har använts vid beräkningen av MOEs för allmän population kronisk inhalationsexponering från inomhusluft. 1995) är lämpligt; Däremot utsattes de inhalationsreproduktionstoxicitetsstudier som citerades i utkastet till screeningsbedömning (Hurtt et al. (1995), att gravida råttor exponerades för vinylacetat genom inandning från gestationsdagar (GD) 5 16 med offer på denna typ av exponeringsperiod är utformad för att studera utvecklingstoxicitetseffekter under perioden med stor embryoorganogenes (Hood 2006) och är inte konstruerad för att mäta reproduktionstoxicitet trots att resultaten för flera ’reproduktionsparametrar’ rapporteras i Hurtt et al.  (1995). https://en.wikipedia.org/wiki/Tadalafil Health Canada överensstämmer med den offentliga kommentaren att Hurtt et al. (1995) inte bör betraktas som en studie av reproduktionstoxicitet, medan Mebus et al. (1995) är tillräcklig för detta ändamål. För den slutliga screeningsbedömningen och för att undvika onödig förvirring avseende terminologi , data från Mebus et al. (1995) och Hurtt et al. (1995) sammanfattas tillsammans i bilagan under en kombinerad del för reproduktiv utvecklingstoxicitet (1995) baserat på minskad fetthalt och kronkorslängd samt skelettförändringar. Den offentliga kommentaren föreslog att dessa effekter troligen berodde på maternal toxicitet och att studien inte demonstrerade selektiv fostertoxicitet. Medan utkastet till screeningbedömning noterade maternell toxicitet som observerades vid denna exponeringsnivå, var denna LO (A) ECis i överensstämmelse med EU RAR (2008) som ansåg 1000 ppm som låg effektnivå för både damm och foster från denna studie. Även om tolkningen av denna studie är begränsad på grund av maternell toxicitet, garanterar ett konservativt tillvägagångssätt att man behåller en utvecklings LO (A) EC på 1000 ppm (3520 mg / m3). Den offentliga kommentaren noterade också att utkastet till screeningsbedömning felaktigt rapporterade att dosomvandlingen var 704 mg / m3 snarare än den rätta 3520 mg / m3 och detta har korrigerats i den slutliga screeningsbedömningen.

Den offentliga kommentaren föreslog också en alternativ oral utvecklingsstudie på råttor (Hurtt et al. 1995) för att vara mer lämplig än vad som nämns i utkastet till screeningsbedömning (Mebus et al., 1995). Den utvecklingslösa LO (A) EL (lägsta observerad effekt) som nämns i utkastet till screeningsbedömning (minskad kroppsvikt hos F1-råttapparna vid 5000 ppm eller 700 mg / kg kroppsvikt / dag, Mebus et al. Studien som rekommenderades i den offentliga kommentaren visade inga utvecklingseffekter vid även den högsta testade dosen (NO (A) EL = 5000 ppm eller 700 mg / kg kroppsvikt / dag, Hurtt et al. 1995). Därför har den slutliga screeningsbedömningen bibehållit LO (A) EL av 700 mg / kg kroppsvikt / dag (5000 ppm) från Mebus et al. (1995), eftersom det var den lägsta utvecklingseffektnivån som identifierades och därmed det mer konservativa tillvägagångssättet. Ett alternativt LO (A) EL i möss kan identifieras från denna studie (5000 ppm, reducerade tymusvikter) baserat på tidigare slutsatser av EU RAR (2008) och ATSDR (1992), vilket dock strider mot påståendet från den offentliga kommentar att 5000 ppm var NO (A) EL (Ingen observerad effekt) för möss i denna studie. För de råttor som testades i samma studie (Gale 1979) En lägre LO (A) EL på 100 mg / kg kroppsvikt / dag (1000 ppm) identifierades av EU RAR (2008) baserat på reducerade kroppsviktar.cialis5mgpris  Eftersom den senare effektnivån på 1000 ppm hos råttor är lägre än den som rapporterats för möss har 1000 ppm (100 mg / kg kroppsvikt / dag) använts som en mer konservativ kortvarig oral LO (A) EL vid den slutliga screeningen bedömning. 2002). En alternativ LO (A) EL av 202 mg / kg kroppsvikt / dag (5000 ppm) baserat på reducerade kroppsvikt av kvinnliga råttor i en studie av Bogdanffy et al. Rapporteringen av effekter (minskning av mjältevikt) och effektnivåer i utkastet till screeningsbedömning för denna studie har dock i första hand åberopat resultaten som rapporterats i en utvärdering av ATSDR (1992) och genom att konsultera den ursprungliga studien. Trots studiernas begränsningar är resultaten och effektnivåerna som presenteras i utkastet till screeningsbedömning överens med de som rapporterats av ATSDR för denna studie.

Som nämnts i den offentliga kommentaren inser vi att ingen brutto- eller mikroskopisk patologi i mjälten noterades i denna studie. ATSDR rapporterade emellertid också att minskningar i mjältvikt observerades i andra studier av oral och inhalation av olika varaktighet. Sammantaget ansåg ATSDR minskningen av mjältevikt ’kan vara en indikation på en immunosuppressiv verkan av vinylacetat’, men de noterar att det inte gjordes lämpliga tester i detta avseende. Även om det finns lägre förtroende för denna nivå har ett konservativt tillvägagångssätt följts genom att den orala subkroniska LO (A) EL-effekten av 38 mg / kg kroppsvikt / dag i den slutliga screeningsbedömningen upprätthålls. Ytterligare begränsningar av denna studie som lämnats i de offentliga kommentarerna läggs till i den slutliga screeningsbedömningen. 2002). En alternativ LO (A) EL av 202 mg / kg kroppsvikt / dag (5000 ppm) baserat på reducerade kroppsvikt av kvinnliga råttor i en studie av Bogdanffy et al. (2002) och relaterade studier (Belpoggi et al, 2002, Maltoni et al. 1997) har tidigare noterats i utkastet till screeningsbedömning. Därefter uppvisade tumörerna och den pladecellsdysplasi som rapporterades i övre magtarmkanalen (GIT) en dosberoende och statistiskt signifikant ökning av exponerade djur jämfört med kontroller för både föräldra- och F1-grupper. Medan incidensen av dessa tumörer var låg i samtidiga kontroller, uppvisades information om historisk kontrolltumörincidens från Minardi et al. laboratoriet var inte lättillgängligt och diskuteras därför inte längre här. Likväl observerades samma typ av tumör (skvättcellscarcinom) i övre GIT, för andra är dricksvattenstudier av vinylacetat som stöder att detta var en exponeringsrelaterad effekt (Maltoni et al, 1997, Belpoggi et al., 2002, Umeda et al., 2004). Den identifierade LO (A) EL (Lägsta Observed Effect Level) på 1000 ppm för dessa effekter stöds av EU-RARs slutförande (2008) och upprätthålls därför som en LO (A) EL för denna studie i finalen screening bedömning. Detta värde ligger också inom intervallet av kroniska orala LO (A) ELs på 31 202 mg / kg kroppsvikt / dygn citerad i den slutliga screeningsbedömningen. Utkastet till undersökningsbedömning gällde föråldrad information. http://www.cialis5mgpris.se De nuvarande studierna visar att det inte finns några hälsorisker vid exponeringar som kan uppstå med den kanadensiska allmänheten. Kopolymerer baserade på vinylacetatkrotonsyra VeoVa 10 (t-dekansyraetenylester) används som bindemedel för hårstylprodukter (1 till 10% sampolymer som bindemedel (Johnson Dekker 1997): hårspray 2 10%, stylingmousse 1 5% och hårgelé 2 5%. Användningskoncentrationen av VP / VA-sampolymerer i kosmetika varierade från 0,3% till 12% och användes i ögonmakeup, smink, färglös hårvård, hårfärgning, nagelvård och hudvård. I Kanada Gazette del I har nya analytiska vinylacetatmonomerrester data genererats för konsumentprodukter som tros innehålla vinylacetat.

I alla analyser utfördes klister med alla ändamål, det fanns ingen kvarvarande vinylacetatmonomerhalt över 10 ppm detekteringsnivån. cialis pris Medan sannolikt inte användes i mattan lim, används vinylacetat etylen (VAE) sampolymerer vid tillverkning av matta. Tillverkad matta passerar typiskt CRI Green Label Plus-standarden som använder ASTM D5116 97 och kräver

Hälsa Kanada uppmanade industrin för data om vinylacetat och vinylacetatsampolymeranvändning inom den nordamerikanska mattindustrin, cialis 5 mg pris inklusive några analyser. I utkastet till screeningsbedömning dras slutsatsen att mat inte sannolikt kommer att utgöra en betydande exponering för vinylacetat. Matdirektivet reglerar redan vinylacetatsampolymerer som kan användas i livsmedelsapplikationer.

Cosmetic Ingredient Review (CIR). 1983. Slutrapport om säkerhetsbedömningen av polyvinylpyrrolidon / vinylacetatkopolymer. Journal of American College of Toxicology 2 (5): 141 159.

Cosmetic Ingredient Review (CIR). 2006. cialis 5 mg Årlig översyn av kosmetiska ingredienssäkerhetsbedömningar 2004/2005. International Journal of Toxicology 25 (Suppl. 2): 1 89. Tillbaka till början

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *